Beleidsplan stichting Knoptorenkerk

Inhoud
1.       Oprichting en doelstelling
2         Bestuur en regels
3         Middelen en activiteiten
4         Werkwijze
5         Vormen van gebruik
6         Beleid op korte en lange termijn
7         Zakelijke gegevens

1. Oprichting en Doelstelling

Stichting De Knoptorenkerk is opgericht op 11 december 2008.
De volledige naam van de Stichting luidt: Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode.
Op 30 december 2009 is de Stichting eigenaar geworden van de Knoptorenkerk en de aanpalende  begraafplaats.

De Stichting heeft als doel: het in stand houden van het Rijksmonument Knoptorenkerk ten einde deze in het algemeen, plaatselijk en regionaal belang als historisch monument te doen voortbestaan.

Uitgangspunt en visie

Het beleidsplan geldt voor een periode van 5 jaar, te weten de periode 2013 t/m 2017.
Dit beleidsplan is een planningsdocument en kwaliteitsdocument ten aanzien van het beleid.
Het document dient ter verantwoording aan de publiek, en overheden.
Het Bestuur van de Stichting heeft als uitgangspunt bij haar beleid dat het behoud van de Knoptorenkerk voor de gemeenschap van Sint-Oedenrode en de regio mogelijk is door het gebouw niet alleen als een religieus maar ook als een cultureel-maatschappelijk centrum in te zetten.
Een goede verstandhouding en samenwerking  met het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode is nodig om  het gestelde doel te realiseren. Verder is deze samenwerking noodzakelijk vanwege het feit dat de kerktoren eigendom van de burgerlijke gemeente is. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de Gemeente Sint-Oedenrode die welwillend staat ten opzichte van het stichtingsinitiatief en heeft in eerste instantie tot 2012 ontheffing heeft verleend van het bestemmingsplan en in 2013 inpassing in het vigerende bestemmingsplan heeft vastgelegd.

2. Bestuur en Regels

In de Stichtingsakte zijn regels voor het bestuur vastgelegd.
Als toevoeging hierop hanteert de Stichting het volgende beleid betreffende bestuur en bestuurders:

 • Bestuurders hebben geen individueel belang in de Stichting
 • Bevoegdheden van de bestuurders voor zover nog niet vastgelegd worden beschreven in een reglement waarin onder meer de  handtekeningbevoegdheid en de bevoegdheid over de beschikking op het vermogen worden vastgelegd.
 • Tot bestuurders kunnen alleen worden benoemd personen van wie is komen vast te staan dat zij de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld zijn voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

3. Middelen en activiteiten

 • Alle inkomsten van de Stichting worden aangewend voor het beheer, de instandhouding en exploitatie van de Knoptorenkerk.
 • De inzet van financiële middelen van de Stichting wordt gedaan op basis van in het bestuur afgestemd beleid.
 • In aanvulling op de Statuten van de Stichting bepaalt het bestuur dat een eventueel positief liquidatiesaldo bestemd wordt voor een nader te bepalen ANBI met een soortgelijke doelstelling.
 • Jaarlijks wordt in een verslag de financiële resultaten en balans gepubliceerd

4. Werkwijze

Bestuursfuncties en  taken:

 • Voorzitter: contacten gemeente,  beleid(splan), planning;
 • Secretaris: post in & uit, archief, agenda & notulering, huurovereenkomsten, verzekeringen, Vrienden van de Knoptoren;
 • Penningmeester: inkomsten en uitgaven, begroting en jaaroverzicht;
 • Overige leden:
  taken
  – onderhoud: gebouw, orgel, kerkhof, rijksregelingen,  Monumentenwacht,
  meerjarenplanning;
  – beheer: contacten beheerder, vaste gebruikers,  technische zaken;
  – subsidies: werving;
  – sponsoring;
  – public relations en communicatie: buurt; pers; adviesgroep Knoptoren;
  activiteitencommissie, vrijwilligers-klusgroep, website
  – acquisitie: activiteiten zoeken in culturele en maatschappelijke wereld. Met een uitvaartondernemer is een beheerovereenkomst afgesloten voor het beheer van de begraafplaats.

5.  Vormen van gebruik van de Knoptorenkerk

De hierna vermelde vormen van gebruik zijn door het stichtingsbestuur als passend bij het gebouw en de omgeving vastgelegd. Met het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode zijn de gebruiksvormen  afgestemd en worden gezien als in lijn met het bestemmingsplan.

Hoofdindeling gebruiksvormen:
-religieus
-cultureel / maatschappelijk
-commercieel
De bijeenkomsten kunnen besloten bijeenkomsten zijn dan wel een openbaar karakter dragen. In het laatste geval zal een ontheffing bij de gemeente aangevraagd worden.

Overzicht van de voorziene huurmogelijkheden.
A. Religieus
Hieronder worden verstaan de bijeenkomsten die een continuering zijn van het gebruik in het verleden, zoals:

 • kerkdienst
 • mis
 • huwelijkssluiting, burgerlijk en/of kerkelijk
 • huwelijksjubileum
 • uitvaartdienst
 • avondwake
 • doopdienst

B. Religieus / maatschappelijk
Hieronder wordt verstaan een religieuze bijeenkomst b.v. huwelijksviering,  huwelijksjubileum of herdenkingsdienst als onder A. die wordt gekoppeld aan een receptie of diner. Het diner toegankelijk op persoonlijke uitnodiging zal een besloten karakter hebben.

C. Cultureel / maatschappelijk
Bijeenkomsten waarvoor uitnodigingen worden verstuurd of middels krant worden aangekondigd zoals:

 • muziekuitvoering door koor, orkest(je), solist
 • lezingen
 • presentaties

Tijdens de pauze of na afloop van deze bijeenkomsten kan er op beperkte schaal koffie of een drankje worden gepresenteerd.


D. Cultureel / maatschappelijk
Bijeenkomsten welke alleen toegankelijk zijn op basis van persoonlijke uitnodiging of op basis van lidmaatschap zoals:

 • vergadering
 • lezing
 • workshop, opleiding of training
 • koorrepetities
 • muziekopnames
 • bijeenkomsten maatschappelijke of overheidsorganisaties
 • regionale vergaderingen culturele instellingen

Al naar gelang de tijdsduur en het moment van de dag kan catering wenselijk zijn. Bijeenkomsten hebben een besloten karakter.

E. Commercieel gebruik
Bijeenkomsten waarvoor genodigden een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en waarbij al of niet catering wordt ingehuurd, zoals:

 • bedrijfsbijeenkomsten inclusief lunch of diner
 • workshops
 • trainingen en lezingen

Deze bijeenkomsten hebben een besloten karakter.

F. Commercieel gebruik
Gebruik met open karakter al of niet met catering:

 • exposities
 • modeshows
 • productintroducties
 • congressen

6.   Beleid op korte en lange termijn

Om een voor langere termijn sluitende exploitatie te verwezenlijken is het noodzakelijk het gebouw op een kwaliteitsniveau te brengen dat past bij het multifunctionele gebruik. Als belangrijkste aanpassingen worden gezien:

 • Verbeteren toilet accommodatie
 • Verbeteren entree
 • Opknappen interieur
 • Bij de planontwikkeling van de verbetering hanteren we tot nader order de volgende beleidslijnen:
 1. Aanpassingen, restauratie(s), groot onderhoud, etc. worden in nauwkeurig omlijnde projecten omschreven.
 2. De financiële omvang van de projecten stemmen we af op de haalbaarheid van de financiering. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor stapsgewijze ontwikkeling opdat de financiële risico’s overzienbaar zijn en blijven. Hiermee sluiten we bij de huidige stichtingsopzet en werkwijze grootschalige projecten uit.
 3. Voorkeur gaat uiteraard uit naar subsidies en fondsen maar zo nodig kunnen leningen aangegaan worden. De financieringskosten van de leningen mogen de jaarbegrotingen niet onevenwichtig beïnvloeden.
 4. Alle projecten en exploitatieaanpassingen zullen binnen de kaders van de huidige vergunningen passen.

Financieel beleid:
Het financiële beleid wordt geïnitieerd door de penningmeester.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en een jaarrekening opgesteld.
De jaarrekening wordt toegestuurd aan de bestuursleden en de participant(en)    Uitgangspunt voor het financiële beleid zijn:

 • de kosten van grootonderhoud van de Knoptorenkerk en begraafplaats, zoals te verwachten voor een periode van 12 jaar
 • de verwachte baten aan verhuurinkomsten en subsidies

Beleid t.a.v. grootonderhoud:
Uitgangspunten voor het beleid zijn:

 • de jaarlijkse inspectie van de Knoptorenkerk door Monumentenzorg
 • het onderhoudsplan van de aannemer
 • het opgestelde 12-jarig exploitatieplan, jaarlijks aan te passen

Het plan groot-onderhoud wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld


Samenvattend
Alles overziende brengt dit de Stichting tot de conclusie dat een nader uit te werken   herbestemmingsplan ontwikkeld dient te worden.

7. Zakelijke gegevens

Stichting Knoptoren
bezoekadres: Kerkdijk Noord 8,  Sint-Oedenrode

postadres: Kerkdijk Noord 8, 5491 AR  Sint-Oedenrode
info@knoptoren.nl
website:    www.knoptoren.nl

Bestuur
voorzitter: J. Zwart
secretaris: D. de Bruijn
penningmeester: A. van den Enden
lid – H. van den Berk – van de Laar
lid – W. van Susante
lid – W. van der Bom
lid – G. van den Brand-Brekelmans

 

 

 

Tel. Beheerder, P. de Koning: 0413-479067; 06-23916912

Bankrekening:  NL 21 RABO 01493.58.822
KvK  17238124
RSIN/fiscaal nummer: 820203695

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een mail naar info@knoptoren.nl