Financieel jaarverslag 2016

Op 7 maart 2017 is het financieel verslag over het jaar 2016 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld. De stukken zijn, nadat zij door de ingestelde kascommissie op 30 maart 2017 zijn gecontroleerd en juist bevonden, op 11 april 2017 definitief vastgesteld. De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptorenkerk” genaamd, heeft de status van culturele ANBI. De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden. Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving Werkelijk 2014 Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016
Lasten        
Huisvestingskosten 8995,42 8877,85 10675,00 8178,05
Gebouwbeheer 28977,09 5270,32 28907,00 8735,80
Inventaris 292,50 883,48 500.00 573,05
Organisatiekosten 933,41 887,12 1200,00 1237,29
Administratiekosten 771,91 364,93 500,00 324,78
Begraafplaats 2621,61 8947,79 0,00 1035,30
Vrienden 619,81 68,72 645,00 263,90
Overige lasten 168,50 384,72 385,00 384,72
Totaal lasten 43380,25 25684,93 42512,00 20732,89
         
Baten        
Verhuur 18332,00 21583,50 22000,00 21573,22
Ontvangen rente 448,04 654,73 500,00 733,54
Bijdragen/giften 26152,38 5803,00 11606,00 53307,09
Begraafplaats 13751,00 374,00 0,00 0,00
Vrienden 7325,00 17564,59 7200,00 8110,00
Overige baten 446,33 1497,0 0,00 1121,85
Totaal baten 66454,75 47476,82 41306,00 84845,70
         
Exploitatieresultaat 23074,50 21791,89 1206,00 64112,81
Bijzondere        
baten/lasten 5000,00 5000,00 0,00 5000,00
Totaal resultaat 28074,50 26791,89 1206,00 69112,81

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Lasten
In 2016 zou de derde jaarschijf zijn uitgevoerd van het groot onderhoud in de periode 2014-2018, ware het niet dat het vervangen van de leien door de weersomstandigheden eerst begin 2017 wordt uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is het kerkhof gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaard gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstige onderhoud zal worden aangewend.

Baten

  • De inkomsten van verhuur in 2016 zijn nagenoeg gelijk aan de raming.
  • De (dubbele) rijkssubsidie voor het uitvoeren van het groot onderhoud is onder bijdragen verantwoord.
  • Ook de subsidie van het PBF/Provincie Noord-Brabant werd onder deze noemer opgenomen.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden afzonderlijk verantwoord.

De Bijzondere Baten en Lasten worden in 2016 gevormd door de omzetting van een lening in een gift.  Dit betrof de laatste termijn.

Balans

  31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016
Activa      
Gebouwen 1,00 3034,28 24742,56
Inventaris 435,29 267,29 99,29
Vorderingen 1135,82 1951,53 1772,28
Overlopende activa 900,00 1019,00 1259,00
Liquide middelen 74858,84 83486,42 195447,25
Totaal activa 77330,95 89758,92 223320,38
       
Passiva      
Onderhoudsfonds 10000,00 20000,00 41606,00
Leningen 5000,00 0,00 49250,69
Crediteuren 16336,42 6972,50 22170,46
Algemene reserve 28059,95 35929,76 36125,77
Voorzieningen 17934,58 26856,66 74167,46
Totaal passiva 77330,95 89758,92 223320,38

 

Toelichting op de balans
Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2016 werd een begin gemaakt met de realisatie van de toiletvoorziening. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel. Onder de voorzieningen is de subsidie opgenomen van het PBF/Provincie Noord-Brabant voor het toiletgebouw. Tevens werd een bijdrage van de gemeente Sint-Oedenrode voor de verbetering van de toren onder deze post verantwoord. In de Balans zijn in 2016 tevens voorzieningen opgenomen voor Groot onderhoud/vervanging, de begraafplaats, de bijdragen van de “Vrienden van de Knoptoren” en de rijksbijdrage voor de vervanging van de leien.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een mail naar info@knoptoren.nl