Financieel jaarverslag 2017

 

Op 21 maart 2018 is het financieel verslag over het jaar 2017 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld.

De stukken zijn, nadat zij door de ingestelde kascommissie op 5 april 2018 zijn gecontroleerd en juist bevonden, op 15 mei 2018 definitief vastgesteld.

 

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptorenkerk” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

 

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.

 

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2015

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Lasten -      Huisvestingskosten

8.877,85

8.178,05

14.225,00

10.500,29

                      Gebouwbeheer

5.270,32

8.735,80

28.924,00

21.606,00

                      Inventaris

883,48

573,05

500,00

685,56

                      Organisatiekosten

887,12

1.237,29

1.500,00

2.266,24

                      Administratiekosten

364,93

324,78

500,00

138,05

                      Begraafplaats

8.947,79

1.035,30

0,00

1.184,29

                      Vrienden

68,72

263,90

395,00

5.745,16

                      Overige lasten

384,72

384,72

385,00

2.003,16

Totaal lasten

25.684,93

20.732,89

46.429,00

44.128,75

 

Baten -       Verhuur

21.583,50

21.573,22

25.000,00

27.528,17

                      Ontvangen rente

654,73

733,54

500,00

0,00

                      Bijdragen/giften

5.803,00

53.307,09

10.803,00

12.126,00

                      Begraafplaats

374,00

0,00

0,00

0,00

                      Vrienden

17.564,59

8.110,00

7.000,00

8.642,50

                      Overige baten

1.497,00

1.121,85

0,00

802,13

Totaal baten

47.476,82

84.845,70

43.303,00

49.098,80

 

Exploitatieresultaat

21.791,89

64.112,81

-/- 3.126,00

4.970,05

Bijzondere baten/lasten

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

26.791,89

69.112,81

-/-3.126,00

4.970,05

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

-      In 2017 is de vierde jaarschijf uitgevoerd van het groot onderhoud in de periode 2014 – 2018 uitgevoerd. Conform dit plan werden de leien van de daken 2, 3, 4 en 5 vervangen.

-      De aanbouw van de nieuwe toiletvoorziening is in 2017 afgerond. De kosten zijn voor het grootste deel ten laste gekomen van een voor dit doel afgesloten hypotheek en van een van het PBF ontvangen subsidie. Ook vanuit de Vrienden werd een bijdrage in de kosten geleverd.

-      Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

Baten

-      Door een extra, jaarlijks terugkerende, bijdrage zijn de inkomsten circa € 2.500,00 hoger dan geraamd en circa € 6.000,00 hoger dan in 2016. Dit heeft ook te maken met het gereedkomen van de nieuwe toiletvoorziening.

-      De (dubbele) rijkssubsidie voor het uitvoeren van het groot onderhoud is onder bijdragen verantwoord.

-      De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijke voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

Activa -      Gebouwen

                  3.034,28

               24.742,56

               50.386,93

                      Inventaris

                     267,29

                        99,29

                  2.491,65

                      Vorderingen

                  1.951,93

                  1.772,28

                  5.906,50

                      Overlopende activa

                  1.019,00

                  1.259,00

                  1.295,00

                      Liquide middelen

               83.486,42

             195.447,25

               95.004,50

Totaal activa

               89.758,92

             223.320,38

             155.084,58

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               20.000,00

               41.606,00

               30.000,00

                      Leningen

                          0,00

               49.250,69

               46.242,21

                      Crediteuren

                  6.972,50

               22.170,46

                  1.386,23

                      Algemene reserve

               35.929,76

               36.125,77

               38.198,48

                      Voorzieningen

               26.856,66

               74.167,46

               39.257,66

Totaal passiva

               89.758,92

             223.320,38

             155.084,58

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoor-ziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd.. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel. Onder de voorzieningen is nog een bijdrage van de gemeente Sint-Oedenrode voor de verbetering van de toren onder deze post verantwoord.

In de Balans zijn in 2017 tevens voorzieningen opgenomen voor Groot onderhoud/vervanging, de Begraafplaats, de bijdragen van de “Vrienden van de Knoptorenkerk”.

 

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een mail naar peterdekoning50@gmail.com