Financieel jaarverslag 2018

 

Op 2 april 2019 is het financieel verslag over het jaar 2018 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld.

De stukken zijn, nadat zij door de ingestelde kascommissie op 15 mei 2019 zijn gecontroleerd en juist bevonden, op 28 mei 2019 definitief vastgesteld.

 

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptorenkerk” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

 

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.

 

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Lasten -      Huisvestingskosten

8.178,05

10.500,29

14.650,00

9.853,85

                      Gebouwbeheer

8.735,80

21.606,00

10.000,00

10.248,16

                      Inventaris

573,05

685,56

500,00

170,00

                      Organisatiekosten

1.237,29

2.266,24

1.500,00

4.838,29

                      Administratiekosten

324,78

138,05

500,00

228,89

                      Begraafplaats

1.035,30

1.184,29

0,00

395,65

                      Vrienden

263,90

5.745,16

400,00

2.802,23

                      Overige lasten

384,72

2.003,16

2.500,00

2.666,28

Totaal lasten

20.732,89

44.128,75

30.050,00

31.203,35

 

Baten -       Verhuur

21.573,22

27.528,17

27.500,00

24.880,94

                      Ontvangen rente

733,54

0,00

300,00

65,25

                      Bijdragen/giften

53.307,09

12.126,00

500,00

942,10

                      Acties

0,00

0,00

0,00

4.632,50

                      Begraafplaats

0,00

0,00

0,00

0,00

                      Vrienden

8.110,00

8.642,50

7.000,00

8.640,00

                      Overige baten

1.121,85

802,13

500,00

267,24

Totaal baten

84.845,70

49.098,80

35.800,00

39.428,03

 

Exploitatieresultaat

64.112,81

4.970,05

5.750,00

8.224,68

Bijzondere baten/lasten

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

69.112,81

4.970,05

5.750,00

8.224,68

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

  • In 2018 is de vijfde jaarschijf uitgevoerd van het groot onderhoud in de periode 2014 – 2018. Conform dit plan werden in 2018 geen werkzaamheden meer uitgevoerd. Wel vond op dit onderdeel een storting in de onderhoudsvoorziening plaats.
  • Op het onderdeel “Organisatiekosten” zijn ook de kosten van de in 2018 georganiseerde acties opgenomen. Dit beliep een bedrag van ruim € 2.600,00.  
  • Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

Baten

  • De (huur)inkomsten bleven in 2018 achter bij de raming. Met name de culturele en maatschappelijke activiteiten bleven achter. De commerciële activiteiten namen licht toe.
  • In 2018 werd geen rijkssubsidie meer ontvangen voor het uitvoeren van het groot onderhoud.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijke voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

Activa -      Gebouwen

               24.742,56

               50.386,93

               48.192,85

                      Inventaris

                        99,29

                  2.491,65

                  2.019,45

                      Voorraad boeken

                          0,00

                          0,00

                  2.520,00

                      Vorderingen

                  1.772,28

                  5.906,50

                  2.722,78

                      Overlopende activa

                  1.259,00

                  1.295,00

                  1.238,00

                      Liquide middelen

             195.447,25

               95.004,50

             111.234,16

Totaal activa

             223.320,38

             155.084,58

             167.927,24

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               41.606,00

               30.000,00

               40.000,00

                      Leningen

               49.250,69

               46.242,21

               43.188,60

                      Crediteuren

               22.170,46

                  1.386,23

                     655,02

                      Algemene reserve

               36.125,77

               38.198,48

               40.585,39

                      Voorzieningen

               74.167,46

               39.257,66

               43.498,23

Totaal passiva

             223.320,38

             155.084,58

             167.927,24

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoor-ziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel. Onder de voorzieningen is nog een bijdrage van de gemeente Sint-Oedenrode voor de verbetering van de toren onder deze post verantwoord.

In de Balans zijn in 2018 tevens voorzieningen opgenomen voor Groot onderhoud/vervanging, de Begraafplaats en de bijdragen van de “Vrienden van de Knoptorenkerk”.

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com