Jaarverslag 2017

betreffende de Stichting tot behoud, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode,  hierna genoemd:  Stichting Knoptoren     

Doel van de Stichting Knoptoren is de instandhouding van het rijksmonument Knoptoren(kerk).
De inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengst uit verhuur, subsidies, bijdragen van de Vrienden van de Knoptoren en middelen die worden verworven door het organiseren van kleinschalige evenementen.
De uitgaven betreffen het onderhoud van het gebouw en verder alles wat voor de instandhouding noodzakelijk is. Zowel bestuurders als beheerder werken pro deo.

De activiteiten van Stichting Knoptoren zijn:

  • Instandhouding
  • Beheer
  • Exploitatie

Instandhoudingsactiviteiten
Voor het groot onderhoud is via de zogenaamde BRIM-regeling subsidie toegekend voor de periode 2014-2019. In 2017 is het dak van de kerk aan de Dommelkant en kopse kant van nieuwe leien voorzien. Met behulp van financiering door het Nationaal Restauratiefonds werd begin 2017 de nieuwe toiletaanbouw in gebruik genomen.

De met deze investeringen gepaard gaande kosten werden voor een belangrijk deel gedekt uit een subsidie van het Prins Bernhardfonds en een bijdrage van de Vrienden van de Knoptoren.
De overige inkomsten van de Stichting Knoptoren zijn in 2017 afkomstig uit de reguliere
exploitatie.
Ook werd met een bijdrage van de Vrienden een hoogwaardige audio-installatie aangeschaft.
In overleg met de gemeente Meierijstad zijn plannen gemaakt voor een aanpassing van de torenentree.  Deze is nog niet gerealiseerd.

Uit het haalbaarheidsonderzoek door Monumentenhuis Brabant dd. 2014 blijkt dat voor de instandhouding van het gebouw op langere termijn de inkomsten uit de exploitatie vergroot dienen te worden en dat daarnaast inspanning  plaats moet vinden bij het verwerven van subsidies en sponsorgelden en het werven van nog meer Vrienden.
Aan de hand van het rapport is een aantal plannen geformuleerd:

○  kleine aanpassingen aan het gebouw en het interieur
○  opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan
○  productontwikkeling (arrangementen, assortiment)
  optimaliseren website en andere communicatiemiddelen

Deze plannen hebben geresulteerd in het vernieuwen van de website en het creëren van een facebookaccount.
Tevens zijn aanzetten gedaan voor een bedrijfsplan en marketingplan.
De kleine aanpassingen zijn uitgebleven omdat deze wachten op de verbetering van de torenentree.

Beheer
Mevrouw G. van den Brand-Brekelmans heeft haar entree gemaakt in het bestuur.
Het bestuur heeft in 2017 een inventarisatie gemaakt van alle werkzaamheden.
Monumentenwacht voerde een inspectie uit. 
Voorlopig hoeven aan het gebouw geen grote onderhoudswerkzaamheden te worden verricht.
Dankzij de inzet van de activiteitencommissie heeft zich een flink aantal personen gemeld voor vrijwilligerswerk.

Exploitatie
Zie het financieel jaarverslag.

Publiciteit
Het is voor de Stichting Knoptoren van groot belang dat de inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving zich realiseren dat de Knoptoren “van hen is”. Verschillende keren is de Knoptoren in de publiciteit geweest in verband met diverse activiteiten: artikelen in de plaatselijke en regionale pers of via TV Meierij.

Communicatieactiviteiten
De werkgroep activiteiten heeft in 2017 twee Vriendenbrieven verzorgd.
De werkgroep organiseerde de volgende bijeenkomsten: een kleine leienactie tijdens de Vriendenbijeenkomst in januari, torenbeklimmingen en open dagen gedurende de zomermaanden, schilderdagen met de Knoptoren als onderwerp, de Torendag en de zeer druk bezochte Kerkendag in november.
De groep “Vrienden van de Knoptoren” telt eind december 51 vrienden die met hun bijdragen de Stichting in staat stelt noodzakelijke investeringen te doen.
Met de groep Vrienden, en ook met de vrijwilligers, wordt regelmatig contact onderhouden.

20180122 Derk de Bruijn


 

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een mail naar peterdekoning50@gmail.com